Blood Glucose Monitoring System

מערכת ניטור רמת הסוכר בדם

מערכת ניטור רמת הסוכר בדם

פשוט לשימוש וקל להבנה לניהול הסוכרת שלך

isoicoעמידה בתקני ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015כיצד להשתמש במד סוכר בדם? לאחר שטיפת ידיים, הכנס רצועת בדיקה לתוך המד שלך. השתמש במכשיר הריסוק בצד של קצה האצבע שלך כדי לקבל טיפת דם. גע והחזק את קצה רצועת הבדיקה עד טיפת הדם והמתן לתוצאה. רמת הגלוקוז בדם שלך תופיע על צג המד. מתי עלי לבדוק את רמת הסוכר בדם? כשאתה מתעורר לראשונה, לפני שאתה אוכל או שותה משהו. לפני ארוחה. שעתיים לאחר הארוחה. בזמן שינה. מהן יעדי הסוכר בדם? יעד סוכר בדם הוא הטווח אליו אתה מנסה להגיע כמה שיותר. לפני ארוחה: 4.44 עד 7.22 ממול/ליטר. שעתיים לאחר תחילת הארוחה: פחות מ-10.00 mmol/L.